Diferenční studium

Differenční studium

Diferenční studium je určeno pro studenty/absolventy neadventistických teologických škol (obor „Teologie“, výjimečně i jiné, příbuzné obory), kteří si chtějí doplnit vzdělání v oblasti adventistické teologie, nezbytné pro vykonávání duchovenské činnosti v rámci Církve adventistů sedmého dne.

 

Pravidla studia

 1. Uchazeč o diferenční studium kontaktuje studijní oddělení a požádá o přihlášku.
 2. Uchazeč podá na studijní oddělení prostřednictvím webových stránek ATI přihlášku, spolu s výpisem všech dosud absolvovaných předmětů, případně i s kopií již získaného diplomu.
 3. Podanou přihlášku předloží ředitel ATI správní radě, která rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu.
 4. Přijatý student vstupuje do diferenčního studia dnem přijetí přihlášky správní radou.
 5. Studijní oddělení poté zapíše studenta ke studiu a přidělí mu přístupové údaje k IS.
 6. Evaluační komise ATI určí studentovi individuální studijní plán, který vezme v úvahu předměty, které již absolvoval na jiné škole.
 7. Studium probíhá individuální formou; student v jeho průběhu sám kontaktuje jednotlivé vyučující předmětů, s nimiž si domlouvá studijní povinnosti.
 8. Jednotlivé předměty i kurzy jsou uzavřeny kolokviem (hodnocení: splnil/nesplnil).
 9. Doba studia je stanovena maximálně na dva roky.
 10. Po ukončení studia obdrží student osvědčení o absolvování.

 

Povinné kurzy a předměty studia

Ve standardní situaci se předpokládá, že student diferenčního studia absolvoval (či aktuálně studuje) studijní obor „Teologie“ (ať už na úrovni bakalářské či magisterské), a tudíž má dostatečné znalosti ze základních teologických oborů, včetně biblických jazyků. V tomto případě bude diferenční studium zahrnovat následné povinné kurzy a předměty:

 

Povinné kurzy
 • Exegeze a hermeneutika v adventistické perspektivě[1] (20 hodin), (Oldřich Svoboda)
 • Výklad prorockých knih v adventistické teologii (20 hodin), (Oldřich Svoboda)
 • 3 kurzy praktické teologie (minimálně jeden zaměřený na misiologii), (Marek Harastej)

 

Povinné předměty
 • Dějiny adventismu (Vítězslav Chán)
 • Ellen G. Whiteová a její dílo (Vítězslav Chán)
 • Kniha Zjevení (Oldřich Svoboda)
 • Kniha Daniel (Jiří Pavlán)
 • Dogmatika (s důrazem na otázku svatyně a trvalé/kultické čistoty), (Ján Barna)
 • Církevní řád (Mikuláš Pavlík)
 • Kazatelská služba (Mikuláš Pavlík)

 

V případě přijetí uchazeče, který absolvoval příbuzný studijní obor, který se ale svým obsahem dostatečně nekryje se studijním programem ATI, určí evaluační komise takovému studentovi ještě i další kurzy a předměty (kromě výše uvedených), kterými by se tento rozdíl doplnil. Tento individuální plán bude vytvořen na základě předloženého výpisu o dosud absolvovaných předmětech na jiné škole.

 

[1] Tento kurz je třeba absolvovat jako první, všechny ostatní kurzy a předměty pak následují v libovolném pořadí, dle vlastního uvážení studenta.

Přihláška k diferenčnímu studiu


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů