Základní informace

Poslání ATI

Posláním Adventistického teologického institutu (ATI) je vzdělávat a připravovat pro praktickou práci zájemce o kazatelskou službu a pomáhat studentům a členům církve rozvíjet jejich osobní duchovní život, který motivuje ke každodenní službě druhým. To vše stavíme na hluboké úctě k Božímu slovu a hledání jeho poselství pro dnešní dobu.


 

Mezi oblasti působení ATI patří

Kombinované studium teologie

Čtyřleté studium kombinovanou formou (jednou za měsíc konzultace od pátku do neděle, v létě týdenní intenzivní kurz, online výuka každý čtvrtek) zakončené získáním titulu B.Th (nejedná se o akademický titul ve smyslu zákona o vysokých školách). Cílem studia je připravit absolventy nejen pro laickou práci ve sboru, ale také pro kazatelskou práci v Církvi adventistů sedmého dne. Zakládáme si na důkladné a poctivé práci s biblickým textem, všeobecném teologickém rozhledu studentů a praktickém zaměření studia.

Vzdělávání kazatelů

Ve spolupráci s kazatelským oddělením CASD připravujeme pro kazatele studijní programy, kde by si mohli nejen rozšířit a prohloubit své teologické vzdělání, ale také získat magisterský titul některé ze zahraničních adventistických univerzit.

Vzdělávací programy pro členy církve

Prakticky zaměřené vzdělávací semináře a kurzy organizujeme ve spolupráci s jednotlivými sdruženími církve. V současnosti nabízíme kurzy pro činovníky sboru a připravujeme další.

Diferenční studium pro absolventy teologických fakult

Studium je určeno studentům a absolventům teologických fakult, kteří si doplňují vzdělání v oblasti adventistické teologie se záměrem vykonávání duchovenské činnosti v Církvi adventistů sedmého dne v postavení sborového kazatele.

Publikační činnost

Ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion vydáváme knihy v několika edičních řadách.

Prostor pro teologickou diskuzi a dialog

Jedním z cílů Adventistického teologického institutu je citlivě představovat adventistickou teologii a vytvářet prostor pro otevřenou diskuzi a hledání. Klást si otázky ohledně naší teologie, ale také církevní praxe a hledání osobní duchovnosti. K tomu slouží teologické konference, diskuzní panely a další způsoby, jak vést diskuzi o důležitých tématech adventistické teologie.

Vědecká a badatelská činnost

Jako moderní vzdělávací instituce se snažíme specializovat a určit badatelské priority kterým se chceme primárně věnovat. Pro ATI jsou těmito prioritami adventistiská teologie, biblistika, evangelizace a spiritualita. Pro každou ze zmíněných oblastí otevíráme pravidelně studijní semináře pro studenty v rámci studia, motivujeme studenty zaměřovat tímto směrem jejich odbornou činnost a připravujeme publikace a projekty pro členy církve.

 


 

Filosofie školy

Jako křesťanská instituce jsme přesvědčeni, že náš přístup k výchově a vzdělávání musí vycházet z poselství evangelia Pána Ježíše Krista. Věříme proto, že základním cílem vzdělání je přispívat k tomu, co je Božím záměrem pro každého člověka – proměna a obnova hříšného člověka a jeho charakteru k obrazu jeho Pána a Stvořitele. Z toho plyne, že ve vzdělávání musí jít o více, než jen předávání užitečných informací. Škola má svým působením a aktivitami přispívat k tomu, aby se člověk mohl vyváženě rozvíjet po všech stránkách své osobnosti – intelektuálně, duchovně, fyzicky i vztahově.


 

Hodnoty ATI

Kvalita - Záleží nám na kvalitě výuky, publikací, akcí které organizujeme, a především na studentech kvalitně připravených pro kazatelskou službu.

Adventistická identita - Jako adventistický institut klademe důraz na adventistickou interpretaci teologie, spolupráci s celosvětovou Církví adventistů sedmého dne a při výuce i našich dalších aktivitách zastáváme adventistický pohled na morálku i životní styl.

Služba - Jsme zaměření na praxi a praktické využití znalostí při službě v církvi i lidem mimo církev.

Vztahy - Podle příkladu Ježíše Krista klademe silný důraz na vztah s Bohem i vztahy a společenství mezi lidmi. Dobré, otevřené a láskyplné vztahy mezi vedením školy, učiteli, studenty i účastníky našich akcí.

Církev - Připravujeme studenty pro práci v církvi. Proto vztah k církvi, zaměření na sborovou práci a naslouchání potřebám církve i jednotlivých sdružení a sborů je jedna z našich základních priorit.


 

Heslo ATI

VZDĚLÁNÍ pro život

život PRO službu

služba pro JEŽÍŠE


 

Logo ATI

V logu Adventistického teologického institutu se objevují tři jeho základní důrazy:

Otevřená kniha odkazuje na důraz na biblistiku a s tím spojenou úctu k Božímu slovu a hledání jeho poselství pro dnešní dobu.

Otevřené listy knihy mají vyvolat dojem větrem rozfoukaných listů, což odkazuje na „vítr Ducha“, spiritualitu, osobní zbožnost, na kterou klademe důraz.

Tři různě barevné listy odkazují na trojandělské poselství a tím i na evangelizaci a misiologii, které jsou dalším z našich základních důrazů.

Rok 1920, který je uveden pod naším logem, se vztahuje k založení první adventistické vzdělávací instituce na území Česko-Slovenské unie. Od té doby na tomto území působilo celkem 10 různých vzdělávacích institucí. Rok 1920 symbolicky odkazuje k této tradici, na kterou hrdě navazujeme.


 

Kontakty

Zřizovatelem je Církev adventistů sedmého dne se sídlem Londýnská 30, 120 00 Praha - Vinohrady.


Ředitel

Mgr. et Mgr. Bc. Marek Harastej, B.Th.

775 789 009 │marek.harastej@centrum.cz

 

Zástupce ředitele

ThLic. Oldřich Svoboda, M.A., Th.D.

 

Spirituál

ThDr. Aleš Zástěra DiS.art.

+420 724 870 627 │ azastera@casd.cz

 

Vedoucí studijního oddělení, sekretariát

Lenka Stehlík

737 200 022 │ati@casd.cz