Následovat člověka do Božího království: Prameny a meandry křesťanské etiky

Křesťanská etika je rozhodně obor, který je vzhledem ke složitosti života v dnešní společnosti stále velmi aktuální. Snad i proto existuje celá řada více či méně srozumitelných pojednání na toto téma. Jedna z posledních knih, která na toto téma vyšla v češtině, a která obohatila i fond knihovny ATI, je však do jisté míry jedinečná svým přístupem k celé problematice.


Dominik Opatrný (* 1980), docent na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci, se sice profesně věnuje teologii systematické, ale svým původním vzděláním a zaměřením je biblista, což se v jeho pojednání výrazně projevuje. Téměř 100 stran věnuje tématu “Etické poselství Písma svatého”, kde velmi srozumitelně prochází Písmem od Genesis po Zjevení, aby položil poctivý biblický základ pro další etické závěry. A tak i protestantský čtenář může souhlasit s velkou částí závěrů tohoto katolického teologa, protože skutečně vychází z poselství Bible.

Po stručném přehledu dějin morální teologie se už pak autor v druhé části knihy věnuje důležitým tématům teologické etiky jako je svědomí, role zákona, svoboda a morálnost jednání, vina a hřích, odpuštění, smíření a pokání. K těmto zdánlivě “abstraktním” pojmům ale přistupuje velmi prakticky. Snaží se vždy představit jejich základní biblické pojetí, diskuzi v dějinách, ale také jejich reálné uchopení v každodenním životě, zvláště pak v pastorační práci.

Příjemným “bonusem” je pak pro čtenáře i skutečnost, že kniha je psána velmi srozumitelným a čtivým jazykem, který ji i navzdory odbornosti činí přístupnou i širšímu okruhu čtenářů, kteří očekávají, že jim základy “křesťanské etiky” pomohou v orientaci v jejich praktickém každodenním životě.

Oldřich Svoboda

OPATRNÝ, Dominik. Následovat člověka do Božího království: Prameny a meandry křesťanské etiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2021, 268 s.