Seventh-day Adventist International Bible Commentary (SDAIBC)

Když došlo před 70 lety k vydání prvního svazku z celkem sedmidílného Adventistického biblického komentáře (Seventh-day Adventist Bible Commentary), jehož editorem byl Francis D. Nichol, byl to zásadní a významný krok v dějinách adventistické teologie. Bylo to jedinečné dílo, které mimo jiné ukázalo celému křesťanskému světu, že adventistické teologie nejen stojí pevně na biblickém základu, ale také za ní stojí výrazná odbornost, které obstojí i v širším kontextu jiných teologických tradic. Toto dílo (později doplněno ještě o dalších pět rozšiřujících svazků) se stalo na dlouhá léta velmi zásadní pomůckou, se kterou pracovalo několik generací teologů, učitelů, kazatelů ale i ostatních členů církve, kterým se tak otevíraly nové obzory díky lepšímu a odbornějšímu vhledu do biblického textu.

Se vší patřičnou úctou k tomuto monumentálnímu dílu čítajícímu tisíce stran, je třeba však připustit, že je již značně letité. Od jeho prvního vydání uplynulo již 70 let, přičemž od té doby se samozřejmě rozšířila perspektiva našich poznatků z jednotlivých oborů – hermeneutiky, exegeze, biblických jazyků, ale i historie a archeologie. Stejně tak “vyrostly” nové generace adventistických teologů, kteří své poznatky předávají dalším jako učitelé, nebo autoři nových publikací. A právě toto vědomí vedlo světovou Církev adventistů sedmého dne k realizaci nového projektu kompletního biblického komentáře, který by v několika svazcích nabídl výsledky toho nejlepšího ze současného adventistického biblického bádání.

Výsledkem je tedy nová komentářová sada nesoucí název Seventh-day Adventist International Bible Commentary (Mezinárodní biblický komentář Adventistů sedmého dne), který začíná od roku 2022 postupně, po jednotlivých dílech, vycházet. Hlavním editorem je starozákonní biblista Jacques Doukhan. Ve svém hlavním nasměrování navazuje komentář na svého staršího “předchůdce”, nicméně se od něj i v mnoha ohledech liší. Zatímco u první komentářové řady tvořili drtivou většinu severoameričtí biblisté, nový komentář lépe odráží živé a rostoucí mezinárodní společenství adventistických věřících – na jeho přípravě se podíleli a podílejí autoři ze všech kontinentů, z celé řady zemí (včetně České republiky). Zároveň je pojat více exegeticky – nejde jen o průběžné komentování jednotlivých veršů, ale o širší pohled na souvislosti, kontext či literární strukturu jednotlivých biblických knih a jejich jednotlivých pasáží.

Už v roce 2016 vyšel jeden ukázkový svazek (jakýsi “předskokan”), komentář ke knize Genesis (Jacques Doukhan), který byl ale spíše jen pracovní ochutnávkou v brožované vazbě. Od roku 2022 ale konečně již začínají vycházet “finální” produkty, aby tak během několika nejbližších let mohla vzniknout kompletní sada.

V současnosti jsou tedy (kromě komentáře ke Genesis) existují již také dva nové kompletní svazky, kterou jsou dnes také k dispozici studentů i v naší knihovně ATI. Svazek číslo 4 je zaměřuje na starozákonní historické knihy – 1. a 2. kniha Královská a 1. a 2. kniha Paralipomenon (autoři Elias Brasil de Souza, Tarsee Li, Joaquim Azevedo Neto, Daegeuk Nam a KyeSang Ha). Svazek č. 6 se pak věnuje knihám mudroslovným – knize Žalmů, Přísloví, Kazatel a Píseň písní (autoři Martin G. Klingbeil, Dragoslava Santrac, David R. Tasker, Jacques Doukhan a Richard M. Davidson).