Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje účastníka vzdělávání na Adventistickém teologickém institutu (dále jen „Účastník“) zpracovávané CASD jako správcem (dále jen „Správce“).

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.

Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro realizaci vzdělávání:

 1. jméno a příjmení;
 2. adresa;
 3. datum narození;
 4. telefonní číslo;
 5. e-mail;
 6. státní občanství;
 7. členství v církvi;
 8. sbor;
 9. maturitní vysvědčen, diplom, životopis.

Tyto osobní údaje Účastníka budou zpracovávány po dobu trvání účasti na vzdělávání i po jejím skončení na dobu nezbytně potřebnou u Správce.

Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem zpracování plateb za akci zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Nad rámec výše uvedeného Správce zpracovává následující osobní údaje na základě souhlasu uděleného Účastníkem:

 1. fotografie a videozáznamy za účelem propagace INRIroad;

a za těmito účely tyto osobní údaje zveřejňuje na webových stránkách ATI a stránkách CASD či sborů CASD, používá pro tvorbu fotoknih z akce.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Práva Účastníka ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

 1. Účastník je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to na adrese ati@casd.cz.
 2. Správce je povinen Účastníkovi bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
 3. Účastník je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
 4. V případě porušení ochrany osobních údajů Účastníka Správce bezodkladně Účastníka o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.
 5. Pokud se Účastník domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.