Výběr z novinek v knihovně ATI (leden 2020)

Do knihovny ATI každý měsíc přibude několik knih. Níže najdete několik doporučení pro Vás.

Garfinkel, Yosef a Michael G. Hasel. In the Footsteps of King David: Revelations from an Ancient Biblical City. London: Thames & Hudson, 2018.

V době kdy velká část historiků a archeologů odmítá historicitu starozákonních příběhů (včetně biblického popisu vlády krále Davida), představuje mezinárodní tým archeologů výsledky svého výzkumu, které naznačují, že zpráva o králi Davidovy není jen legendou. Součástí tohoto týmu byl i adventistický archeolog M. G. Hasel.

 Hanna, Martin F. (ed.). Salvation : Contours of Adventist Soteriology. Berrien Springs: Andrews University Press, 2018.

Systematické zpravování adventistického pohledu na tématu spasení v církevním prostředí citelně scházela. Otevírá důležitá témata jako je předurčení a svobodná vůle člověka, lidská přirozenost, podstata hříchu, teologie smíření, kříž a Kristova služba v nebeské svatyni, milost či jistota spasení.

 Klapicová, Edita a Peter Klech. Stručný slovensko-anglický teologický slovník. Bratislava: Adalen, 2017.

Malá praktická příručka pro ty, kteří si anglicky umí, ale zjišťují, že biblické a teologické pojmy je ve škole neučili.

 Küng, Hans. Židovství. Brno: Barrister & Principal, 2016.

Rozsáhlá práce švýcarského teologa je věnována židovskému náboženství v proměnách tří tisíciletí. Podrobně se věnuje i dějinám židovského národa, zvláště holocaustu a postoji křesťanských církví k nacistickému pronásledování Židů, či sporu židů a křesťanů. Autor si také klade klasickou závažnou otázku, jak je po Osvětimi možné mluvit o Bohu a jak jej chápat.

 Mallon, James. Proměna farnosti: Z udržovacího režimu k misijnímu zápalu. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2018.

Církev dostala jako hlavní úkol získávat učedníky, potažmo misionáře, a vycházet s radostnou zvěstí ke všem lidem. A to by mělo být někde vidět: v programech sborů a farností, ve finančních rozpočtech, v personální politice. Kanadský duchovní James Mallon nabízí řadu podnětů, jak dospět k tomu, aby se farnosti začaly probouzet.

 McRay, John. Archeology & the New Testament. Grand Rapids: Baker Academics, 2008.

John McRay ve své poutavé knize provádí čtenáře jednotlivými místy spojenými s působením Ježíše, apoštola Pavla, nebo s životem sborů rané církve. Přitom ukazuje, jak díky archeologickým objevům můžeme lépe porozumět tehdejšímu prostředí, lidem a jejich otázkám.

 Opatrný, Aleš. Pastorální teologie pro laiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016.

I v katolickém prostředí se v poslední době stále více hovoří o duchovních darech a o tom, že pastorační péče nemůže být jej úkolem „kléru“. Vždyť všichni křesťané jsou pozváni k tomu, aby se svým obdarováním zapojili do Božího díla. Ale Opatrný proto představuje základy pastorační práce pro „laiky“, kteří cítí Boží volání ke službě.

Pivoňka, Bohdan. Duchovní služba v postkomunistickém vězení aneb ohlédnutí za dvacetiletím Vězeňské duchovenské péče. Středokluky: Zdeněk Susa, 2018.

Tato kniha je čtivým připomenutím činnosti vězeňské duchovní služby v posledních 20 letech. Bohdan Pivoňka postupuje s chronologickou přesností bez emocí a zaujatosti k minulému i současnému režimu od vzniku vězeňské duchovní péče, přes její trampoty a nesnáze, úspěchy a dílčí vítězství až do dnešní doby.

 Scazzero, Peter. Cesta k emočnej a duchovnej zrelosti. Sliač: GD Identity, 2018.

Víra a duchovno se nedají oddělit od ostatních oblastí našeho života. Výjimkou nejsou ani naše emoce. Peter Scazzero proto poukazuje na skutečnost, že je nemožné být duchovně zralým člověkem a přitom zůstat emočně nezralý.

 Swoboda, A. J. Subversive Sabbath: The Surprising Power of Rest in a Nonstop World. Grand Rapids: Brazos Press, 2018.

Pro adventistické čtenáře je vždy překvapivé, když knihu o sobotě a jejím významu napíše člověk z jiného společenství. Andrew Swoboda je charismatický kazatel, kterého uchvátila myšlenka sobotního odpočinku. I když nepřijímá pojetí soboty jako jednoho jediného konkrétního dne v týdnu („sobota“ pro něj může být kterýkoliv den), přesto velmi dobře biblicky rozebírá mnohé aspekty teologie a smyslu sobotu.

Treu, Martin. Katarína von Bora: manželka Martina Luthera. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2018.

Není protestanta, který by neznal příběh a dílo Martina Luthera, které mělo zásadní vliv na dějiny křesťanství. V posledních letech si mnozí autoři uvědomují, že jeho manželka zůstává neprávem v pozadí zájmu, přestože i ona byla výraznou osobností, která měla vliv nejen na svého manžela.

Wright, N. T. Překvapivá naděje: Nový pohled na věčnost, vzkříšení a naše poslání na zemi. Praha: Biblion, 2018.

Nejznámější kniha předního anglikánského teologa se zabývá biblickou otázkou, co se stane, až zemřeme, a co to znamená pro náš život už tady a teď. Oproti rozšířené představě mnoha věřících i nevěřících, že po smrti „jdeme do nebe“, staví biblické učení o vzkříšení, příchodu Božího království a obnoveném stvoření. Tato původní křesťanská perspektiva věčnosti má zásadní vliv na to, jak žijeme už nyní v tomto světě.