Ohlédnutí za uplynulým semestrem (Léto 2023)

Naše církevní škola, dříve seminář, dnes institut, je univerzitami ostatních denominací vnímána jako Teologická fakulta. Kdekoliv absolventi ze Sázavy pokračují v následném magisterském studiu, jsou tito vnímáni jako dobře připravení, se širokými znalostmi jednotlivých předmětů, biblických jazyků, a především Božího slova. Tato skutečnost je ovlivněna i tím, že současný bakalářský program na Adventistickém teologickém institutu je nastaven na 240 kreditů, na rozdíl od jiných fakult, kde standardní počet kreditů je 180 a následujících 120 kreditů je už součástí magisterského studia.

Z uvedeného vyplývá, že studium je docela náročné, přitom si ale nikdo ze studentů na obsah i šíři výuky nestěžuje. Prostě je studium baví. Dokonce je možné konstatovat, že v prvním ročníku přibylo studentů, které naplňuje osvojování si znalostí hebrejštiny. Slova uznání zaznívají i na předmět Církevní dějiny a zcela jistě jsou posluchači od učitelů naplněni jakýmkoliv postupem, který vede k poctivému poznání Božího slova. Stává se, že vyučující jednotlivých oborů by rádi probírali svůj předmět ještě do větší hloubky, ale to je zcela pochopitelné, protože u všech stupňů škol, učitel, který se převážně zabývá svým předmětem, zvyšuje nároky. Možná i proto studenti chtějí při zkouškách obstát s dobrou známkou a netroufají si předstoupit před komisi s menšími znalostmi. Přitom je jisté, že každý člověk má jiná obdarování a z toho vyplývá, že vynikající výsledky je obtížné získat ve všech předmětech a také v životě ve všech činnostech. Určitě je vhodné zaměřit své úsilí při studiu i v práci podle poznání osobních charismat.

34 studentů, z toho 15, ukončujících první ročník, neprožívají vždy lehkou situaci. Ne snad z důvodu vlastního teologického studia, ale z kombinace s dalšími povinnostmi. Někteří zároveň studují jinou vysokou školu, jiní mají náročné civilní zaměstnání, k tomu rodinu a v neposlední řadě svůj sbor, který očekává, že student teologie bude církvi sloužit. Některým studentům je 21 let, jiní zastupují střední generaci a několika zájemcům je i přes 50 let.

Někteří lidé se ptají, proč vůbec studovat teologii. Jeden pohled je zcela srozumitelný, protože každý by měl duchovně růst, klást si otázky a nezůstat pouze u základního poznání. Ten, kdo se již neptá a má ve všem jasno, postupně duchovně umírá. Druhý pohled upozorňuje na vybrané služebníky, kteří mají být oporou církve a místního sboru a po kterých se požaduje vyšší biblické vzdělání. Vždyť dnes je i dostatek laiků, kteří pečlivě studují a kolikrát přivádějí do rozpaků představitele sborů, a dokonce i kazatele. Zde neobstojí tvrzení „já jsem praktik“, protože určitý teologický základ je pro představitele sboru nutný. A studenti si toho jsou vědomi, ať již jednou budou církvi sloužit v jakémkoliv zařazení. Věříme, že nikdo nestuduje z donucení, ale především z touhy lépe znát Boží slovo a svého Spasitele. Studenti všech tří ročníků, kteří se na Sázavě setkávají, vytvořili sdílný a spolupracující kolektiv. Již dnes je patrné, že v tomto prostředí vyrůstají nové osobnosti, které budou spolupracovat, a přitom se nebudou muset s každou biblickou otázkou obracet na odborníky.

Jsme vděčni za naše studenty a těšíme se z každého, který i přes osobní překážky dokončí studium a v jakékoliv oblasti se zařadí do služby v církvi.

Aleš Zástěra